Trybunał Sprawiedliwości UE: Kolejne pozytywne informacje dla "frankowiczów"

Trybunał Sprawiedliwości UE: Kolejne pozytywne informacje dla "frankowiczów"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął ważną decyzję, która przyniesie znaczące zmiany dla osób, które zdecydowały się na kredyt we frankach szwajcarskich. W swoim orzeczeniu Trybunał podkreślił, że sądy krajowe zobowiązane są do samodzielnej analizy warunków zawartych w umowach pod kątem ewentualnego niesprawiedliwego charakteru. Jeżeli takie warunki zostaną odkryte, sądy muszą bezwarunkowo zaprzestać ich stosowania wobec konsumenta. Nie ma tu miejsca na żadne warunki dodatkowe określone przez prawo krajowe czy orzecznictwo – nieuczciwe postanowienia powinny zostać wyeliminowane.

TSUE zaznaczył także, że konsument nie jest zmuszony do składania formalnego oświadczenia przed sądem, aby skorzystać z ochrony wynikającej z dyrektywy 93/13/EWG dotyczącej nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Taka ochrona przysługuje mu automatycznie, chyba że wyrazi on świadomą i dobrowolną zgodę na kontynuowanie umowy z zawartymi w niej niekorzystnymi dla siebie warunkami.

Trybunał podkreślił również, że zmuszanie konsumenta do składania osobnego oświadczenia, by dochodzić swoich praw, mogłoby osłabić prewencyjne działanie wspomnianej dyrektywy. Dawałoby to bankom pretekst do odrzucania żądań konsumentów dotyczących przedsądowego uzasadnienia nieuczciwości danego warunku umowy.

Odnośnie możliwości obniżenia przez sąd kwoty roszczeń konsumenta wobec banku o równowartość odsetek, które byłyby naliczone, gdyby umowa była nadal ważna, Trybunał przypomniał, że prawo unijne wyraźnie stawia granice co do tego, jakie rekompensaty może domagać się bank. Bank może jedynie domagać się zwrotu kapitału i ustawowych odsetek za opóźnienie w płatnościach, licząc od dnia wezwania do zapłaty.

Zdaniem TSUE, wymaganie od konsumenta dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest sprzeczne z podstawowym celem dyrektywy 93/13/EWG.