Prognozy na 2024: Urlop dla nauczycieli opiewa na 2417,14 zł [brutto]

Prognozy na 2024: Urlop dla nauczycieli opiewa na 2417,14 zł [brutto]

W roku 2024, nauczyciele zatrudnieni przez pełny rok szkolny na pełnym etacie mogą spodziewać się świadczenia urlopowego w wysokości 2417,14 zł brutto. To prognozowane kwoty, które pokazują, jakie wynagrodzenie otrzymają edukatorzy za czas ich odpoczynku.

Na podstawie przewidywań finansowych na rok 2024, wartość używana do obliczania odpisu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) wynosi 6445,71 zł. Odpis wynosi dokładnie 2417,14 zł, co jest również równoznaczne z kwotą urlopową dla pełnoetatowego nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny. Kwota ta jest brutto.

Jest to zgodne z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., czyli Karty Nauczyciela. W dokumencie tym napisano między innymi o corocznym odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Wysokość odpisu jest obliczana jako iloczyn planowanej średniej liczby nauczycieli zatrudnionych przez cały rok szkolny (zarówno na pełnym, jak i niepełnym etacie, przeliczonego na pełen wymiar) oraz 110% kwoty bazowej od dnia 1 stycznia danego roku.

Ze środków zgromadzonych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, nauczyciel otrzymuje do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe. Wysokość tego świadczenia jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.