Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stany stóp procentowych. "Aktualny poziom sprzyja osiągnięciu celu inflacyjnego"

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stany stóp procentowych. "Aktualny poziom sprzyja osiągnięciu celu inflacyjnego"

Tym razem Rada Polityki Pieniężnej nie przyniosła żadnych zaskakujących wiadomości – decyzja o niezmienianiu stóp procentowych została podjęta, zgodnie z oczekiwaniami analityków. Koszt pieniądza w naszym kraju pozostał na tym samym poziomie. Główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego od ostatnich dwóch miesięcy wynosi 5,75 proc. W ciągu września i października została obniżona odpowiednio o 0,75 i 0,25 pkt procentowego. Mimo przewidywań analityków o dalszej obniżce w listopadzie, odsetki pozostały bez zmian.

Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że najnowsze dane wskazują na niski nacisk zarówno popytowy, jak i kosztowy w polskiej gospodarce. Obecna sytuacja osłabionej koniunktury oraz spadek presji inflacyjnej za granicą będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania inflacji w kraju. Biorąc pod uwagę poprzednie dostosowania stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a także niepewność związana z przyszłą polityką fiskalną i regulacyjną i jej potencjalnym wpływem na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada uważa, że obecna wysokość stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego sprzyja osiągnięciu celu inflacyjnego w średnim okresie – podano w komunikacie po posiedzeniu.

Głównym celem banku centralnego jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5 proc.