Projekt ustawy MRPiPS: Zwiększenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł planowane na 2025 r.

Projekt ustawy MRPiPS: Zwiększenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 1000 zł planowane na 2025 r.

W ramach planowanej nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje podwyżkę świadczeń. Chodzi o zwiększenie kwoty wypłacanej z funduszu alimentacyjnego z obecnych 500 zł do 1000 zł. Niestety, jak wynika z planów rządu, zmiana ta ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Od roku 2008, limit nie podlegał żadnym zmianom, dlatego podniesienie go do kwoty 1000 zł miesięcznie jest znaczącą nowością.

Termin przewidziany przez MRPiPS na przyjęcie projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2024 roku. To sprawia, że pojawia się pytanie, czy zostanie również zmienione kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom. Warunki te dotyczą osób mieszkających w Polsce na podstawie różnych zezwoleń, takich jak zezwolenie na pobyt stały czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Świadczenia przysługują również osobom, które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Obecnie, maksymalna kwota świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczeń jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Świadczenie przyznawane jest na okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Osoba uprawniona do alimentów może skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego tylko w przypadku, gdy egzekucja alimentów od rodzica okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza sytuację, w której nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do momentu ukończenia 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać ze świadczeń bezterminowo.