Bez limitów dorabiania do świadczenia – wszystko o warunkach renty rodzinnej

Bez limitów dorabiania do świadczenia – wszystko o warunkach renty rodzinnej

Renta rodzinna jest świadczeniem, które przysługuje najczęściej bliskim krewnym osoby zmarłej, takim jak małżonek, dzieci czy rodzice. Osoba ta musi spełniać określone kryteria, aby mogła skorzystać z tego typu wsparcia. W sytuacji, gdy beneficjent renty rodzinnej pragnie kontynuować swoją działalność zawodową, musi się liczyć z określonymi limitami zarobkowymi. Po przekroczeniu tych granic, może dojść do redukcji lub nawet zawieszenia wypłacanej renty.

Głównym kryterium uprawniającym do otrzymania renty rodzinnej jest fakt, że zmarła osoba miała ustalone prawo do emerytury lub spełniała warunki do jej uzyskania na chwilę śmierci. Inne sytuacje, które mogą upoważniać do otrzymania tego świadczenia to: posiadanie przez zmarłą osobę prawa do emerytury pomostowej, posiadanie przez nią uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranie przez nią zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

W przypadku owdowiałych małżonków chcących ubiegać się o rentę rodzinną, muszą spełniać oni dodatkowe warunki. Należy między innymi mieć ukończone 50 lat lub być niezdolnym do pracy w chwili śmierci współmałżonka. Prawo do renty rodzinnej posiada również małżonek, który skończył 50 lat lub stracił zdolność do pracy po śmierci partnera, ale nie później niż w ciągu 5 lat od daty jego zgonu lub momentu zaprzestania opieki nad dziećmi.